אזהרה - מוצר זה ממכר מאוד ומזיק לבריאות

תנאי שימוש באתר www.kilo 1k.co.il
1 . הצהרה כללית / תנאי שימוש באתר האינטרנט
1.1 . אתר האינטרנט www.kilo 1k.co.il , עם כל התוכן הקשור אליו, אפליקציות סלולר )אם קיימות( ושירותים נלווים )יכונו ביחד להלן:
"אתר האינטרנט"(, הינו אתר אינטרנט אשר בבעלות חברת תימק בע"מ , חברה אשר מאוגדת וקיימת כדין לפי חוקי מדינת ישראל,
שכתובתה הרשומה היא: היובלים 30 הוד השרון 4524769 , ושרשומה ברשם החברות בישראל תחת מספר 51 141710 7 )להלן:
"החברה"(.
1.2 . תנאי השימוש )"תנאי שימוש" או "תנאים"( נועדו על מנת ליידעך אודות זכויותייך וחובותייך במהלך כל שימוש שיבוצע על ידך באתר
האינטרנט ו/או בעת רכישת המוצרים של החברה ו/או כל שירות שיוצע על ידי החברה ככל שיוצע )"מוצרים"(. כל שימוש שיעשה על ידך
באתר האינטרנט ו/או רכישה של כל מוצר שהוא על ידך מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן. אם אינך מסכים עם תנאי
שימוש אלו, אנא הימנע מלעשות כל שימוש באתר האינטרנט או לרכוש את מוצרי החברה.
1.3 . החברה רשאית מעת לעת, ושומרת לעצמה את הזכות, להתאים, לשנות, להגביל, להפסיק, או להחליף את אתר האינטרנט ו/או
תנאי שימוש אלו בכל רגע נתון. בכל מקרה שבו החברה תתאים, תגביל, תשנה או תחליף את אתר האינטרנט או את תנאי השימוש בו,
המשך שימושך באתר ייחשב כהסכמה מלאה מצדך להתאמה ,להגבלה, לשינוי או להחלפה שיבוצעו בו. היה וישונו תנאי שימוש אלו
וביצעת כבר הזמנה מהחברה, תנאים מתוקנים אלו לא יחולו על הזמנה שכבר בוצעה על ידך בטרם פרסום התנאים המתוקנים באתר.
באחריותך לעיין בתנאי שימוש אלו על בסיס קבוע כדי להתעדכן בכל התאמה, הגבלה, שינוי או החלפה שיבוצעו בהם.
1.4 . החברה מגבילה את רכישת מוצריה דרך אתר האינטרנט לבני 18 ומעלה. הינך מצהיר ומאשר כי הינך בן 18 ומעלה. אנא קרא בעיון
תנאי שימוש אלו כדי להבטיח שהינך מבין את כל תנאיו.
2. כשירות, הצהרה לגבי בטיחות והרשמה לחשבון kilo 1k.co.il )להלן: "החשבון"(
2.1 . תנאי שימוש אלו מהווים הסכם בינך ובין החברה. עליך לקרוא תנאים אלו ולהסכים להם בטרם שימוש באתר האינטרנט .אם אינך
מסכים לתנאי שימוש אלו ו/או אם אינך כשיר על פי דין אנא הימנע מלהשתמש באתר האינטרנט.
2.2 . יודגש שוב כי כל שימוש בחשבון דרך אתר האינטרנט על ידי מי שטרם מלאו לו 18 שנה אסור ומהווה הפרה של תנאים אלו. בדיקה
לאימות הגיל תבוצע במהלך תהליך ההרשמה כדי לוודא שהינך בן 18 ומעלה. רק בני 18 ומעלה שגילם אומת רשאים לרכוש את
המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט. לידיעתך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שסיפקת לה בעת
פתיחת החשבון כדי לבצע אימות גיל בעת רכישותיך ולמנוע או לבטל את רכישותיך אם אינך בגיל המוגדר לעיל.
2.3 . המוצרים הנמכרים באתר מכילים ניקוטין. ניקוטין הוא חומר ממכר. ככל ויש לך חשש כי צריכת ניקוטין אינה מתאימה לך אנו
ממליצים לך להיוועץ ברופא. יובהר כי שאיפת אדים מכל מכשיר איוד אלקטרוני, לרבות ג'ול עלולה להחמיר בעיות נשימה ובליעת ניקוטין
עלולה לעורר בעיות אחרות )כגון קצב לב מהיר, לחץ דם, סחרחורות, בחילה וכאבי בטן(. אם אינך משתמש כרגע במוצרים המכילים
ניקוטין, החברה ממליצה לא להתחיל את השימוש בהם. אין לצאת מתוך הנחה כי מרכיבי המוצרים של החברה נבדקו על ידי מינהל
המזון והתרופות האמריקאי או על ידי משרד הבריאות הישראלי. המוצרים אינם מיועדים לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלה כזו או
אחרת.
2.4 . על מנת שתוכל לבצע רכישה מהאתר עליך להשלים את תהליך ההרשמה לשם קבלת שם משתמש. בעת ההרשמה תתבקש למסור
את שמך, כתובתך, כתובת הדוא"ל שלך, מספר הטלפון שלך ותאריך הלידה שלך. עליך לספק מידע מלא ומדויק אודותייך במהלך תהליך
ההרשמה, והינך מתחייב לעדכן מידע זה לאלתר בכל מקרה בו יחול בו שינויים.
2.5 . החברה תשתמש במידע אודותייך בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה, הנכללת בתנאי שימוש אלו.
2.6 . כמו כן, בעת יצירת חשבון תידרש ליצור שם משתמש וסיסמא. הינך מתחייב בזאת כי לעולם לא תשתף את שם המשתמש והסיסמא
שלך עם אדם או גורם אחר, מכל סיבה שהיא. הינך מתחייב לעשות שימוש אישי וסביר בחשבונך, ליצור קשר לאלתר עם החברה ולהודיע
לחברה בכל מקרה שבו נודע לך על גישה לא מורשית לחשבונך.
2.7 . הינך מסכים לכך שאתה האחראי היחיד לכל פעילות המתרחשת אשר קשורה לחשבונך, והינך מתחייב לפצות את החברה בכל נזק
שייגרם לה בקשר לכך ונותן בזאת פטור את לחברה מחבות על כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש בחשבונך או שקשור אליו.
2.8 . הינך מתחייב לכך שלא תיצור יותר מחשבון אחד. על ידי הרשמה וקבלת חשבון הינך מאשר כי תפעל על פי תנאי השימוש של אתר
זה וכי עצם הרשמתך לאתר מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש.
3 . ביטול החשבון
החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את הגישה, להקפיא, להשבית, לבטל ו/או למחוק את חשבונך מכל סיבה שהיא. במקרה שבו
החשבון שלך מוקפא, מושבת, מבוטל או נמחק, האפשרות היחידה שבידך היא לבקש החזרה של חשבונך על ידי יצירת קשר עם החברה
דרך טופס יצירת קשר.
הינך מאשר כי ידוע לך כי נאסר עליך לפתוח חשבונות חלופיים.
4 . תקשורת אלקטרונית
4.1 . ככל והנך בן 18 ומעלה, עם הרשמתך לאתר הינך מסכים לכך שהחברה, לרבות באמצעות חברת האם שלה ו/או חברות נוספות
הקשורות לחברה, תשלח לך, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, הודעות אלקטרוניות או כל הודעה מסוג אחר בנוגע לחשבונך באתר
זה, לחברה ו/או למוצריה. הודעות אלקטרוניות אלו יישלחו לכתובת הדוא"ל שלך שנמסרה לחברה במהלך ההרשמה ו/או לכתובת
הדוא"ל המשויכת לחשבון שלך. תכני ההודעות שישלחו כאמור יהיו תקפים בעת שליחתם, ללא קשר למועד שבו תקבל אותם או למועד בו
תקרא אותה. תוכל להפסיק לקבל הודעות כאמור בכל עת עם מסירת הודעת הסרה מרשימת התפוצה שתשלח על ידך לחברה בכתב.
4.2 . על ידי מסירת כתובת הדוא"ל שלך ואישור לקבלת הודעות מהחברה הינך מאשר כי מלאו לך 18 שנים. כתובת הדוא"ל שנמסרה
תשמש רק את החברה )ו/או מי מטעמה( ולא תימכר, תשותף או תיחשף בצורה אחרת לצדדים שלישיים, זולת אלו המותרים בכפוף
למדיניות הפרטית שלנו , ובכפוף להסכמתך המפורשת. יובהר כי חברות קשורות לחברה ו/או לחברת האם של החברה לא ייחשבו בהקשר
זה כצדדים שלישיים.
4.3 . תוכל לבחור להפסיק לקבל הצעות אלו בכל רגע נתון על ידי לחיצה על הכפתור "הסר" בגוף הודעת הדוא"ל שנשלחה אליך או
באמצעות אתר האינטרנט בלחיצה על "ביטול הרשמה" בפרופיל האישי שלך.
5. התחייבויות המשתמש באתר ודרכים ליצירת קשר עם החברה
5.1 . ככל והנך מעוניין תוכל לשלוח לחברה תגובות או הודעות אחרות דרך דף יצירת קשר באתר האינטרנט או דרך הדואר האלקטרוני.
הינך מתחייב שלא לשלוח לחברה תוכן בלתי חוקי, לא הגון, מאיים, מבזה, מפר פרטיות, מפר זכויות קניין רוחני או מזיק בצורה אחרת
לצדדים שלישיים, תוכן אשר מעורר התנגדות או חומר המכיל וירוסים, תעמולה פוליטית, שידול מסחרי, מכתבי שרשרת, דיוור המוני, או
כל צורה אחרת של "דואר זבל".
5.2 . הינך מתחייב שלא לעשות שימוש בכתובת דוא"ל שאינה שלך ו/או להתחזות לצד שלישי אדם או חברה, ולא לרמות את החברה –
בכל דרך או צורה אחרת את החברה לגבי מקור ההודעה. הודעות המפרות את ההגבלות המפורטות בסעיף 5.1 לעיל מהוות הפרה של
תנאי שימוש אלו ועשויות להוביל לסגירת חשבונך, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
5.3 . מוסכם כי כל חומר או הודעות שיימסרו על ידך לחברה באמצעות אתר אינטרנט זה לא ייחשבו סודיים. על ידי מסירת כל תוכן שהוא
לחברה דרך אתר האינטרנט, הינך מעניק לחברה היתר, בלתי חוזר, לא מוגבל במקום ו/או בזמן ופטור מתמלוגים, לעשות שימוש בתוכן זה
לכל מטרה שהיא, לרבות אך לא רק, היתר לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, להעביר, לשדר ולהציג את
התוכן.
5.4 . כל המידע הנמסר על ידך החברה מותר לשימוש על ידי החברה בכל צורה שהיא, לרבות שכפול, העברה, פרסום או שידור ללא מתן
פיצוי. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך או לסרב לפרסם תוכן שנמסר לה על ידך. הוראות פסקה זו תחולנה גם לאחר
ביטול תנאי השימוש האלו ללא הגבלה בזמן ועל פי דין .
6 . תשלום
6.1 . הינך מתחייב לשלם לחברה בגין כל המוצרים שנרכשו על ידך באמצעות הזמנות שביצעת דרך אתר האינטרנט.
6.2 . המחירים המופיעים לצידו של כל מוצר מייצג את מלוא המחיר לצרכן והכל כמפורט בדף המוצר עצמו.
6.3 . כל המחירים נקובים בשקלים חדשים, ללא קשר למקום שבו בוצעה או נשלחה ההזמנה.
6.4 . רכישותיך באתר האינטרנט עשויות להיות נתונות גם למסים, לרבות מע"מ או מסים או היטלים אחרים על פי דין. תשלום המיסים
וההיטלים הינו באחריותך אלא אם מסים או היטלים אלו נגבו על ידי החברה בעת התשלום על ידך. במקרה זה, החברה תעביר את
המסים ו/או ההיטלים שנגבו ממך לרשות הרלוונטית בהתאם להוראות הדין החל.
7 . מדיניות ביטול והחזרה
7.1 . בשום מקרה , החברה לא תסכים להחזרת מוצרים ו/או להעניק החזר כספי על רכישות שבוצעו שלא דרך אתר האינטרנט , לרבות
רכישות שבוצעו מול משווק מורשה של החברה.
יוסבר כי ככל ורכשת מוצרים דרך משווק מורשה של החברה עלייך לפנות אל המשווק ו/או האתר שממנו נרכשו המוצרים.
7.2 . ככל ורכשת מוצר מהחברה הינך רשאי לבטל רכישת מוצר שנרכש על ידך באתר החברה כמפורט במדיניות ביטול עסקה.
8 . הזמנות פגומות / חלקיות / שגויות
8.1 . הינך מתחייב לבדוק לאלתר את כל המוצרים שנרכשו על ידך באמצעות האתר עם קבלתם ולדווח לחברה על הזמנות פגומות,
חלקיות או שגויות בתוך 14 יום ממועד קבלת הסחורה.
8.2 . ככל וסופק לך מהחברה מוצר שהוא פגום, שגוי או חלקי, אנא צור קשר לאלתר עם מוקד התמיכה של החברה ויידע את נציג החברה
על כך. החברה עשויה לדרוש ממך להחזיר המוצר כאמור, ובמקרה זה תשלם החברה את הוצאות משלוח ההחזרה. החברה אינה מתקנת
פריטים פגומים ואינה מספקת חלקי חילוף לצורך התיקון.
9. מכירה חוזרת של מוצרים או שימוש אסור אחר
9.1 . הינך מתחייב שלא למכור, להפיץ או להעמיד לרשות אחרים, או להשתמש או לנצל בצורה אחרת לכל מטרה מסחרית שהיא )לרבות
אך לא רק, בתחרויות, בהגרלות ו/או בתחרויות פרסים( כל חלק שהוא של המוצרים שנרכשו מאתר האינטרנט או שהושגו בצורה אחרת
מהחברה או מנציג של החברה ללא אישור מראש בכתב מנציג מורשה של החברה. יובהר כי כל אדם או גורם שמוכר, מפיץ, משווק, מעמיד
לרשות אחרים או משתמש או מנצל בצורה אחרת כל מוצר למטרות מסחריות ללא אישור מראש בכתב מהחברה יגרום במעשיו אלו לביטול
האחריות על המוצר ויהיה נתון לתביעה אזרחית ו/או לענישה פלילית בהתאם להוראות כל דין.
10 . שימוש באתר על פי דין; פיצוי ושיפוי
10.1 . הינך מתחייב כי כל שימוש שיעשה על ידך ו/או על ידי מי מטעמך בכל מוצר של החברה יהא בהתאם להוראות כל דין, לרבות אך
לא רק, החוקים והתקנות, כפי שיתוקנו ויותקנו מעת לעת, הקשורים לשימוש במוצרים, למכירה, למכירה מחדש, לשיווק, לפרסום ו/או
לצורות אחרות של קידום מכירות.
10.2 . הינך מתחייב לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם על ידך לחברה ו/או לחברות קשורות ו/או לי מטעמן, ופוטר את
החברה ו/או חברות קשורות ו/או מי מטעמן לרבות, אך לא רק, מנהלים, עובדים, קבלנים ו/או נושאי משרה בהם, מפני כל תביעה,
חבות, נזק, הפסד, חובה, עלות, חוב, הוצאה, לרבות הוצאות, שכר טרחה והוצאות שמקורם בקנסות ו/או פעולות אכיפה הנובעות או
קשורות ל:
10.2.1 . שימושך או גישתך לכל מוצר של החברה או לאתר אינטרנט זה, לרבות כל הנתונים והתכנים שנשלחו או התקבלו על ידך;
10.2.2 . הפרת כל אחד מן התנאים האלו על ידך, לרבות אך לא רק, הפרה מצדך של הצהרות ואחריויות או חובות.
10.2.3 . הפרה של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, כל זכות של פרטיות או זכויות קניין רוחני.
10.2.4 . הפרה מצדך של הוראת דין לרבות כל חוק, כלל או תקנה.
10.2.5 . כל תוכן הנשלח דרך חשבונך, לרבות מידע מטעה, כוזב או לא מדויק.
10.2.6 . התנהגות זדונית מצדך.
10.2.7 . כל גישה ושימוש של צד אחר באתר האינטרנט תחת שם המשתמש או הסיסמא שלך, או קוד אבטחה רלוונטי אחר שלך.
11 . זיוף
11.1 . החברה עושה כל שביכולתה על מנת למנוע את מכירת המוצרים המוצעים על ידה באתר באמצעות משווקים שאינם מורשים ו/או
מכירתם של מוצרים מזוייפים. אשר על כן, החברה מציעה ללקוחות להיות זהירים בעת רכישת מוצרים ממשווקים לא מורשים הואיל
והאיכות, האמינות והבטיחות של מוצרים אלו מוטלת בספק ובמקרים מסוימים עלולה לחשוף את המשתמש לסכנות חמורות שאינן
גלומות במוצרי המקוריים של החברה.
11.2 . כל מוצר שנרכש ממשווק שאינו משווק מורשה על ידי החברה עלול להיות מזויף, ובמקרה שכזה, הוא אינו מכוסה על ידי האחריות
המוגבלת שלנו, הנכללת במסמך זה.
11.3 . בכפוף להוראות הדין, החברה לא תישא באחריות או בחבות על מוצרים שנרכשו שלא דרך אתר האינטרנט ו/או המשווקים
המורשים.
11.4 . למען הסר ספק יובהר כי החברה לא תסייע בפתירת בעיות הנוגעות לרכישת מוצרים שלא נרכשו דרך המשווקים המורשים ו/או
מוצרים מזויפים ולא תעניק החזר כספי על רכישות אלו.
12 . קישורים לצדדים שלישיים
12.1 . אאתר אינטרנט זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. בכפוף להוראות הדין החל, החברה אינה אחראית
לתכנים בקישורים אלו.
12.2 . כניסתך לאתרי אינטרנט אלו המופעלים על ידי צדדים שלישיים היא באחריותך בלבד.
יובהר כי תנאי שימוש שונים עשויים לחול על כל אתר אינטרנט של צד שלישי.
13 . הצהרת הפרטיות
למידע נוסף כיצד אנו משתמשים ומגנֵים על המידע האישי שלך שמסרת דרך אתר האינטרנט שלנו, אנא לחץ כאן כדי לעיין במדיניות
הפרטיות של אתר האינטרנט. לתשומת לבך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות שלה בכל עת.
14 . הדין החל, סמכות שיפוט
14.1 . תנאי שימוש אלו יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ומפורשים לפיהם, ללא קשר לעקרונות של ברירת דין.
14.2 . בתי המשפט במחוז תל אביב ישמשו כסמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל סכסוך הנובע מתנאי שימוש אלו או הקשור אליהם.
הינך מסכים לא להגיש תביעה לסמכות שיפוט אחרת והינך מסכים במפורש לוותר על כל הערעורים בפני סמכויות שיפוט אלו.
14.3 . הינך מסכים שכל עילת תביעה שתעמוד לזכותך הנובעת מתנאי שימוש אלו או משימושך באתר האינטרנט ו/או כל עילה שקשורה
אליהם, תובא על ידך בסמוך לאחר קרות העילה, בכפוף להגבלות הקבועות בדין, ולא, מוסכם על ידך כי כל עילת תביעה שתעמוד לזכותך
נגד החברה תבוטל לצמיתות.
15 . אחריות וויתור על תביעות
הינך מסכים בזאת לאמור להלן, עד למידה המרבית המותרת בחוק:
15.1 . לוותר על כל תביעותיך בהווה או בעתיד נגד החברה או נגד מי מטעמה לרבות, אך לא רק, כל אחד ממשווקיה, הנובעות משימוש
באתר האינטרנט וממוצרי החברה;
15.2 . לפטור את החברה ו/ או כל אחד ממשווקיה ו/או מי מטעמם מכל חבות על כל הפסד, נזק, פגיעה ו/או הוצאה כספית שתחול עליך
ו/או על כל מי מטעמך אשר נגרמו כתוצאה משימוש באתר האינטרנט ו/או המוצרים, מכל סיבה שהיא, לרבות רשלנות או הפרת החוזה
מצד החברה, בתוכן המוצג באתר האינטרנט או של כל מוצר. מוסכם כי במקרה של מוות או נבצרות, תנאים אלו יחולו ויחייבו את יורשיך,
קרובי משפחתך, אפוטרופוסיך, מנהלי עיזבונך, מוטביך ונציגיך. אתה והחברה מסכימים כי עשויות להתגלות בעתיד תביעות ועובדות
נוספות או שונות מאלו שידועות עתה או מאלו שכל אחד מן הצדדים האמין בקיומן, על אף האמור הינך מסכים לוותר על כל תביעותיך
בהווה או בעתיד נגד החברה ו/או מטעמה, לרבות אך לא רק, חברות הבת שלה , חברת האם שלה או כל חברה קשורה אליה, שלוחותיה,
משקיעיה, סניפיה או גורמים הקשורים אליה או הפועלים עבורה ו/או מטעמה ו/או בשמה לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נגד –
המנהלים, העובדים, בעלי המניות, השותפים, היועצים, הסוכנים, עורכי הדין.
16 . סימני מסחר וזכויות יוצרים
16.1 . אתר האינטרנט מציג סימני מסחר, סימני שירות, סמלים, טקסטים, תוכנה, קבצים, גרפיקה, תצלומים, תמונות, תרשימים, מוזיקה,
וידאו ונתונים שהינם רכושם של הבלעדי של החברה ו/או חברות קשורות ו/או מעניקי הרישיונות שלה ו/או מי מטעמן . אתר אינטרנט זה
עשוי להכיל גם סימני מסחר, סימני שירות, סמלים, טקסטים, תוכנה, קבצים, גרפיקה, תצלומים, תמונות, תרשימים, מוזיקה, וידאו
ונתונים של צדדים שלישיים אחרים. כל אותם סמלים מסחריים, סימני שירות, סמלילים, טקסטים, תוכנה, קבצים, גרפיקה, תצלומים,
תמונות, תרשימים, מוזיקה, וידאו ונתונים הם רכושם של בעליהם, והינך מסכים לא להשתמש בהם בכל צורה שהיא ללא אישור מראש
מהבעלים הרלוונטי . אתר אינטרנט זה וכל תוכנו מוגנים בזכויות יוצרים, בסמלים מסחריים ובחוקים אחרים של ישראל, ארה"ב ומדינות
אחרות.
16.2 . שימוש בחומר מאתר אינטרנט זה כל התכנים באתר אינטרנט זה, לרבות אך לא רק, טקסטים, קבצים, גרפיקה, תצלומים, תמונות,
תרשימים, מוזיקה, מרכיבי מוזיקה, וידאו, עבודות אודיו ויזואליות ונתונים המצויים באתר אינטרנט זה )להלן: "חומר"(, הינם רכושם –
ובבעלותם של החברה או של מעניקי הרישיונות שלה, ומוגנים בזכויות יוצרים, בסמלים מסחריים ו/או בחוקים אחרים. הינך מודע לך
ומצהיר במפורש כי ידוע לך שאסור לך לעשות בהם כל שימוש ו/או כל פעולה מכל מין וסוג שהו, לרבות בין היתר: שכפול, העתקה, שינוי,
הצגה, התאמה, פרסום, תרגום, ביצוע בפומבי, העמדה לרשות הציבור, העברה, שידור,
הפצה, מתן רישיון, מכירה, יצירת עבודות נגזרות של החומר, או הענקתו במתנה, במלואו או בחלקו.
16.3 . אתר האינטרנט ותוכנו הנלווה מסופקים למטרות מידע בלבד . שימושך באתר אינטרנט זה
הוא על אחריותך הבלעדית.
החומר באתר אינטרנט זה ניתן כמות שהוא )" as is "( ובהתאם לזמינותו )" as available "(. אף על פי שאנו עושים את כל המאמצים
המתקבלים על הדעת להבטיח כי תוכן האתר מעודכן ומתוקן, איננו ערבים לדיוק של כל תוכן שהוא. החומר הכלול באתר אינטרנט זה
עשוי להכיל אי דיוקים וטעויות הקלדה. הינך מסכים לכך שאיננו מחויבים להציג תוכן שנמסר לאתר האינטרנט על ידך או על ידי אחרים,
ואיננו אחראים על תוכן זה. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לסרב לפרסם או לערוך תוכן שנשלח לנו. אנו שומרים לעצמנו את
הזכות להסיר תוכן מכל סיבה שהיא, אולם איננו אחראים לכל כשל או עיכוב בהסרת תוכן זה. שינויים מוכנסים מעת לעת באתר
האינטרנט ועשויים להתבצע בכל עת. הורדת כל חומר שהוא מאתר אינטרנט זה על ידך נתונה לשיקול דעתך והיא על אחריותך בלבד.
הינך נושא באחריות בלעדית לכל נזק שנגרם למערכת המחשב שלך או לנתוניך כתוצאה מהורדת חומר זה.
17 . הגבלת אחריות
17.1 . מוצרי החברה כמו גם אתר אינטרנט זה מסופקים כמות שהם )" as is "( ובהתאם לזמינותם )" as available "( שימוש בהם הוא
באחריותך בלבד.
17.2 . החברה וחברת האם שלה, מעניקי הרישיונות שלה ו/או מי מטעמם אינם אחראים כדלקמן:
17.2.1 . לכך שהתוכן או המידע באתר האינטרנט הינו המידע שלם, מדויק, הולם, אמין, שימושי, מתוזמן או נכון.
17.2.2 . לכך שהמוצרים המוצגים באתר אינטרנט זה יעמדו בדרישותיך או שהם נטולי פגמים, לרבות דליפה מהמוצר או מהמכשיר.
17.2.3 . לכך ששירותי האתר יהיו זמינים בכל זמן או מקום נתון, יינתנו כסדרם ללא הפרעות או יהיו מאובטחים.
17.2.4 . לכך שכל פגם או טעות יתוקנו או שמוצרי החברה, או אתר אינטרנט זה, יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.
17.3 . כל תוכן שיורד או יושג על ידך בצורה אחרת על ידי שימושך באתר האינטרנט הינו באחריותך בלבד. החברה אינה ערבה, תומכת, –
מתחייבת או נוטלת אחריות על כל מוצר או שירות המפורסם או מוצע על ידי צד שלישי דרך השירות או כל אתר אינטרנט או שירות
המקושרים בהיפר קישור, ו החברה לא תהיה צד או אחראית בכל צורה שהיא בכל עסקה שנערכת בינך ובין ספקים צד ג' של המוצרים – –
או השירותים.
17.4 . ככל וסעיף מבין סעיפי הגבלת אחריות מסוים סותר את הוראות הדין, ייתכן כי הסעיף כאמור עשוי שלא לחול עליך.
18 . שונות
18.1 . אפשרות הפרדה: מונח או הוראה בתנאים אלו שיתגלו כבלתי תקפים או כבלתי ניתנים לאכיפה יוסרו מתנאי שימוש אלו ולא
ישפיעו על תוקפן או אפשרות האכיפה של יתר תנאי השימוש.
18.2 . הסבה: תנאים אלו, וכל זכות או רישיון המוענקים בזאת, לא יועברו או יוקצו או יוסבו על ידך, אך יכולים להיות מוסבים על ידי
החברה ללא הגבלה. עם זאת, כל זכות שהיא המושגת על ידך בטרם הסבה זו לא תושפע מכך. כל העברה או הסבה שבוצעו תוך הפרת
האמור בזאת ייחשבו לחסרי תוקף.
18.3 . אף ויתור מצד החברה על כל הפרה שהיא של הסכם זה לא ייחשב תקף, אלא אם הוא ניתן על ידי החברה בכתב.
18.4 . הינך מסכים לכך שתנאי השירות, מדיניות הפרטיות והאחריות שלנו הנכללים במסמך זה בדרך של הפניה מהווים הסכמה מלאה
בינך ובין החברה באשר לאתר האינטרנט ויחסיך עם החברה ולכך שלא יהיו הבנות, הסכמים והצהרות נוספים בהתייחס לאתר
האינטרנט שאינם מפורטים בתנאי שימוש אלו.
18.5 . כל הודעה הנדרשת או מותרת בכפוף לתנאי שימוש אלו תישלח בכתב, דרך דואר רגיל או דואר אלקטרוני של החברה.

 

valigar logo
אני מעל גיל 21
אני מתחת לגיל 21

למידע נוסף
-
+
חזור לחנות
לקופה
אין פריטים בעגלה.

ברוכים הבאים ל-KILO 1K

התחבר

הרשמה

הנתונים האישיים שלך ישמשו לעיבוד ההזמנות שלך, כדי לפשט את עבודתך עם האתר ולמטרות אחרות המתוארות ב- מדיניות פרטיות.